Reykjavík Marathon 2022

Reykjavik-Marathon-Iceland

*** เต็มแล้ว – SOLD OUT ***

ไปวิ่งมาราธอนฤดูร้อนที่ไอซ์แลนด์ ดินแดนน้ำแข็ง

เดินทางวันที่ 14 – 22 สิงหาคม 2565

ไอซ์แลนด์เป็นอีกหนึ่งในประเทศที่มีธรรมชาติสวยงาม ภูมิประเทศที่แปลกตา เที่ยวได้ตลอดปีในรูปแบบที่แตกต่างกันไป เดือนสิงหาคมเป็นช่วงปลายฤดูร้อน อุณหภูมิประมาณ 8-15 องศาเซลเซียส เป็นเวลาที่ดีมากๆ สำหรับการท่องเที่ยว วิ่งรอบโลกอยากพาเพื่อนๆ ไปเที่ยวด้วยกัน ไปวิ่ง Reykjavíkur Maraþon Íslandsbanka (Reykjavík Marathon) ด้วยกัน (มีหลายระยะ 42 km/21 km/10 km/3 km/600 m) เส้นทางวิ่งค่อนข้างเรียบ และเป็นสนามมาตรฐาน AIMS (สำหรับเพื่อนๆ ที่อยากทำเวลา) หรือสำหรับเด็กๆ และครอบครัวจะเดินๆ วิ่งๆ กันแบบสนุกสนานในระยะ 3 km หรือ 600 m ก็ได้

reykjavik-marathon-map
เส้นทางวิ่งในแต่ละระยะของ Reykjavík Marathon

จุด start และ finish อยู่บริเวณใจกลางเมือง Reykjavík ซึ่งจะมีชาวเมืองมาส่งเสียงเชียร์กันอย่างสนุกสนาน จากนั้นจะเป็นทางเลียบริมทะเลซึ่งนอกจากเราจะได้เห็นวิวของมหาสมุทรแอตแลนติกแล้ว ยังเห็นวิวของเทือกเขาที่โอบล้อมเมือง Reykjavík ไว้ ได้แก่ Esjan และ Snæfellsjökull… เพื่อนๆ ที่เลือกวิ่งระยะ 42 km จะได้วิ่งผ่านหุบเขา Elliðaárdal ที่เป็นแหล่งตกปลาแซลมอน มีน้ำตก และป่าอันสวยงาม ก่อนที่จะผ่านบ้านประวัติศาสตร์ Höfdi House เข้ามาจบพร้อมกันในบริเวณไม่ไกลจาก Reykjavík City Hall

ตามสไตล์แบบวิ่งรอบโลก เราไม่ได้ไปวิ่งอย่างเดียว เราเน้นเที่ยวด้วย ซึ่งแอดมินก็ได้พยายามคัดเลือกไฮไลท์สำคัญเกือบทั้งหมดให้ฟิตลงในระยะเวลาทริปที่เรามี อย่างเหมาะสมตามรายด้านล่างนี้ แต่ก็เพื่อไม่ให้เป็นการสบายเกินไป ในบางวัน เราอาจจะมีพาเพื่อนๆ วิ่งวอร์มยามเช้าสนุกๆ ในบางวัน หากเวลาแสะสถานที่เอื้ออำนวย

จำนวน: 15-20 คน

เดินทาง: 14 – 22 สิงหาคม 2022

ราคา: 159,900 บาท

ติดต่อจอง: Line @letsruntheworld หรือโทร 061-914-5550

*** เต็มแล้ว – SOLD OUT ***

ไม่ได้วิ่งอย่างเดียว เพราะเรื่องเที่ยวก็เรื่องใหญ่

Grundarfjörður
Kirkjufell
Kirkjufell
deildartunguhver
thingvellir-silfra
thingvellir
gullfoss-with-rainbow
gullfoss
vik
Hallgrimskirkja Cathedral
laugavegur

หมายเหตุ :

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ

เงื่อนไขและข้อตกลงเพิ่มเติม

จากประกาศของรัฐบาลไอซ์แลนด์ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 มาตรการควบคุมเกี่ยวกับโควิด-19 ได้ถูกยกเลิกเป็นที่เรียบร้อย ผู้เดินทางสามารถเข้าประเทศไอซ์แลนด์ได้โดยไม่ต้องตรวจ ATK หรือ RT-PCR Test ประเทศไอซ์แลนด์ยินดีต้อนรับนักเดินทางจากทุกประเทศและทุกสถานะการรับวัคซีน

อ้างอิง :
https://www.government.is/news/article/2022/02/23/COVID-19-Lifting-of-all-domestic-restrictions-and-restrictions-at-the-border/

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป-กลับพร้อมคณะเดินทาง เส้นทางกรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-เคฟวาวิก-เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ
 • ที่พักโรงแรมตามรายการระบุ
 • อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามความเหมาะสม)
 • ค่าบิบหมายเลขวิ่งในระยะ Marathon 42K สำหรับผู้ใหญ่ และ Fun Run 3K สำหรับเด็ก (มีราคาสำหรับ 42K, 21K, 10K, 3K, 600m ด้วย) หากต้องการวิ่งในระยะอื่นๆ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อปรับราคาลดลงตามราคาของแต่ละระยะได้ เราอยากให้ผู้ร่วมทริปทุกเพศทุกวัยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสุขภาพนี้
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 25 กก./ใบ/คน กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (hand carry) 7 กก./ใบ/คน ทั้งนี้ หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเรื่องน้ำหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรือประกาศอื่นใดจากสายการบิน LET’S RUN THE WORLD ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามประกาศดังกล่าว
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (ตามกฎหมายยุโรป พนักงานขับรถสามารถขับรถได้สูงสุด 12 ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น)
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่ม Schengen และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตฯ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม

** กรณีมีวีซ่าแล้ว LET’S RUN THE WORLD จะคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ **

 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทริปนำเที่ยว
 • ค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 3,000,000 บาท (เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ที่ประเทศไอซ์แลนด์ 1 ครั้ง เพื่อใช้ผลตรวจในการเดินทางกลับประเทศไทย (ในกรณีที่มีการประกาศยกเลิกการใช้ผลตรวจโควิด-19 เพื่อเข้าประเทศไทย LET’S RUN THE WORLD จะคืนค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้กับผู้เดินทาง)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปสำหรับไกด์ ตามพึงพอใจของผู้เดินทาง
 • ค่าทำหนังสือเดินทางประเทศไทยและค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต มินิบาร์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ และอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่สายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกระทันหัน
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การนัดหยุดงาน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า/ออกจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ 
 • ค่า Test & Go ตามมาตรการของภาครัฐ
 • ห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีผู้เดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 คน LET’S RUN THE WORLD ขอแนะนำให้เปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) เนื่องจากบางโรงแรมอาจมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย โดยผู้เดินทางต้องชำระส่วนต่างของห้องพักเดี่ยวด้วยตนเอง
 • การวางผังห้องพักของแต่ละโรงแรมมีความแตกต่างกัน อาจทำให้ห้องพักแบบเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) อยู่ไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน้ำ ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
 • กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ trade fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม LET’S RUN THE  WORLD ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปส่วนมากไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในภูมิภาคที่อุณหภูมิต่ำ จะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเผู้เดินทางั้น
 • บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดวันอาทิตย์ หรืออาจมีการปิดปรับปรุงช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ LET’S RUN THE WORLD ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวโดยแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าหากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนการเดินทาง
 • กรุณาจองท่องเที่ยวล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำจำนวน 60,000 บาท และแนบสำเนาหนังสือเดินทาง สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ายกเลิกการเดินทาง
 • เนื่องจากคณะเดินทางนี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากมีการสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า/ออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม LET’S RUN THE WORLD ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายที่ชำระมาแล้วทุกกรณี
 • หากคณะผู้ร่วมเดินทางมีจำนวนไม่ถึง 10 คน หรือผู้ร่วมเดินทางไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า LET’S RUN THE WORLD ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 10 วันและยินดีคืนค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
 • LET’S RUN THE WORLD ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการบางประการเมื่อเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย และขอสงวนสิทธิ์ไม่ครอบคลุมความรับผิดชอบในกรณีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ อันเกิดมาจากเหตุนอกเหนือความรับผิดชอบของ LET’S RUN THE WORLD และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ฯลฯ
 • ในกรณีที่ประเทศปลายทางเกิดเหตุจราจล สงคราม โรคระบาด เป็นผลทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ LET’S RUN THE WORLD จะดำเนินการคืนค่าใช้จ่ายให้เต็มจำนวนหลังหักค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ามัดจำที่พักและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง

กรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณายื่นขอวีซ่า และคณะสามารถออกเดินทางได้ ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงดังต่อไปนี้

 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการตามจริง ทางสถานทูตฯ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
 • ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า หากมีการออกตั๋วเครื่องบินมาแล้วและไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า LET’S RUN THE WORLD จะต้องดำเนินการขอคืนค่าใช่จ่ายโดยหักค่าธรรมเนียมบางส่วน โดยจะชำระคืนภายใน 40-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) หากยังไม่มีการออกตั๋วเครื่องบิน จะเป็นการเสียค่ามัดจำตั๋วเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
 • ค่าห้องพักในทวีปยุโรป หากผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าและไม่สามารถออกเดินทางร่วมกับผู้ร่วมเดินทางที่ผ่านการพิจารณาคนอื่นได้ ผู้เดินทางจะต้องถูกหักค่ามัดจำห้อง 2 คืนแรกของการเดินทางตามกฏหมาย หากไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก โรงแรมมีสิทธิ์ที่จะไม่ชำระค่ามัดจำห้อง 100% คืนในทันที โดย LET’S RUN THE WORLD จะมีเอกสารแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
 • LET’S RUN THE WORLD ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้ร่วมเดินทางชำระมาแล้ว กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าและขอยกเลิกการเดินทาง
 • LET’S RUN THE WORLD ครอบคลุมการบริการตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิในวันออกเดินทางจนถึงสนามบินสุวรรณภูมิในวันเดินทางกลับถึงประเทศไทยเผู้เดินทางเท่านั้น กรณีเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศและจะสำรองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน LET’S RUN THE WORLD จะไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเหนือโปรแกรมการเดินทาง
 • LET’S RUN THE WORLD จะทำการยื่นวีซ่าของผู้เดินทางก็ต่อเมื่อในคณะทีผู้สำรองที่นั่งครบ 10 คน  และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูตฯ เนื่องจากต้องใช้เอกสารต่างๆ ที่เป็นหมู่คณะในการยื่นขอวีซ่า อาทิ ตั๋วเครื่องบิน ห้องพักที่ได้รับการยืนยันจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทำให้ต้องรอให้คณะครบ 10 คน จึงจะสามารถยื่นขอวีซ่าได้อย่างถูกต้อง
 • หากในช่วงที่ผู้เดินทางเดินทาง คิวการยื่นขอวีซ่าเป็นหมู่คณะเต็ม LET’S RUN THE WORLD ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว สมาชิกคณะเดินทางจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตนเองตามวันและเวลานัดหมายจากสถานทูตฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ของ LET’S RUN THE WORLD คอยดูแลและอำนวยความสะดวก
 • สถานทูตฯเป็นผู้กำหนดเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวยุโรป LET’S RUN THE WORLD ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดเอกสารใดๆ กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความต้องการของสถานทูตฯ เพราะเอกสารและการเตรียมความพร้อมจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า LET’S RUN THE WORLD เป็นเพียงตัวกลางอำนวยความสะดวกในการยื่นขอวีซ่าผู้เดินทางั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาวีซ่าโดยสิ้นเชิง
 • LET’S RUN THE WORLD ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ (10 คนขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อ LET’S RUN THE WORLD และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางคณะเดียวกัน LET’S RUN THE WORLD ต้องทำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของผู้เดินทาง
 • คณะผู้เดินทางจำนวน 10 คนขึ้นไปจึงออกเดินทาง ในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 15 คน LET’S RUN THE WORLD ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 10 คน LET’S RUN THE WORLD ยินดีคืนค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริงแล้ว โดย LET’S RUN THE WORLD จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
 • กรณีที่ต้องออกตั๋วภายใน เช่น ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถท่องเที่ยว ตั๋วรถไฟ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์บินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า LET’S RUN THE WORLD ขอสงวนสิทธิ์ไม่ครอบคลุมความรับผิดชอบในกรณีออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและไฟลท์บินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการออกตั๋วภายในไปโดยเปล่าประโยชน์ เพราะถือว่าผู้เดินทางยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะเดินทาง หากถูกปฏิเสธในการเข้า/ออกประเทศใดๆ ก็ตาม LET’S RUN THE WORLD ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายที่ชำระมาแล้วและไม่รับผิดชอบความเสียหายดังกล่าว
 • เมื่อผู้เดินทางได้ชำระมัดจำหรือทั้งหมด LET’S RUN THE WORLD จะถือว่าผู้เดินทางรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของ LET’S RUN THE WORLD ที่ได้ระบุไว้ในรายการทั้งหมด
 • LET’S RUN THE WORLD มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมท่องเที่ยวในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการวันอาทิตย์ ต้องขออภัยหากรายการท่องเที่ยวตรงกับวันดังกล่าว
 • เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ LET’S RUN THE WORLD รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน LET’S RUN THE WORLD ไม่รับผิดชอบหากอายุหนังสือเดินทางเหลือไม่ถึง 6 เดือนและไม่สามารถเดินทางได้)
 • LET’S RUN THE WORLD ขอสงวนสิทธิ์ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากความล่าช้าของสายการบิน สายการบินยกเลิกบิน เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เวลาบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล หรือกรณีผู้เดินทางถูกปฎิเสธการเข้า/ออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ เพราะการพิจารณาดังกล่าวอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ LET’S RUN THE WORLD รวมถึงเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 • LET’S RUN THE WORLD ขอสงวนสิทธิ์ไม่ครอบคลุมกรณีผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว
 • การใช้บริการ/เข้าร่วมรายการท่องเที่ยวแต่ละรายการเป็นสิทธิ์เต็มของผู้เดินทาง LET’S RUN THE WORLD ขอสงวนสิทธิ์ไม่ครอบคลุมความรับผิดชอบกรณีผู้เดินทางใช้บริการ/เข้าร่วมรายการของ LET’S RUN THE WORLD ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทาง LET’S RUN THE WORLD ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
 • ทาง LET’S RUN THE WORLD ขอสงวนสิทธิ์ไม่ครอบคลุมความรับผิดชอบกรณีเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของผู้เดินทางเอง รวมถึงกรณีกระเป๋าสูญหายหรือชำรุดอันเกิดมาจากสายการบิน
 • กรณีการตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง LET’S RUN THE WORLD ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการในทุกกรณี
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ ไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน คืนตั๋ว หรือเปลี่ยนชื่อได้หากผู้เดินทางไม่สะดวกเดินทางพร้อมคณะเดินทาง
 • LET’S RUN THE WORLD ขอสงวนสิทธิ์ไม่ครอบคลุมความรับผิดชอบกรณีรูปในหนังสือเดินทางไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบันแม้หนังสือเดินทางจะยังไม่หมดอายุก็ตาม เหตุดังกล่าวอาจทำให้ผู้เดินทางโดนปฎิเสธการเข้า/ออกประเทศได้ การกระทำที่ทำให้รูปหน้าเปลี่ยนไป เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทำให้ใบหน้าเปลี่ยน ผู้เดินทางจำเป็นต้องทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ก่อนทำการจองท่องเที่ยว
 • กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองท่องเที่ยวว่าผู้เดินทางสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของ LET’S RUN THE WORLD ทาง LET’S RUN THE WORLD  จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ผู้เดินทางจะต้องมีใบรับรองแพทย์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของ LET’S RUN THE WORLD  จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่ครอบคลุมความรับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหาย

* ก่อนตัดสินใจจองท่องเที่ยวควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทาง LET’S RUN THE WORLD จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ ในเงื่อนไขต่างๆ ของ LET’S RUN THE WORLD ที่ได้ระบุไว้ในรายการท่องเที่ยวทั้งหมด**

(ประเทศเดนมาร์กเพื่อขอประเทศไอซ์แลนด์) ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (จามจุรีสแควร์)

ในการยื่นวีซ่า ทางสถานทูตฯจะเก็บหนังสือเดินทางไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใช้ได้ ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 15 วันทำการ ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทางสถานทูตฯ หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่ากำหนดขึ้นอยู่กับสถานทูตฯ

*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา ***

1. หนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)

*** สำหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) เท่านั้น ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ (สีน้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด ***

passport

*** ในกรณีที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทยแต่พำนักอยู่ต่างประเทศ ทำงานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของ LET’S RUN THE WORLD ให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่สถานทูตฯ ต้องการเพิ่มเติม และบางสถานทูตฯอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกำหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติด้วย ***

2. หลักฐานการเงิน

กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง หลักฐานทางการเงินใช้ประเภทบัญชีออมทรัพย์ประกอบด้วย

 • Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 • Bank Certificate หนังสือรับรองธนาคาร, ภาษาอังกฤษ และระบุค่าเงินเป็นยูโร (EURO)

หลักฐานทางการเงินทั้ง 2 ประเภท ผู้สมัครต้องขอกับธนาคาร (รบกวนลูกค้าทำรายการเดินบัญชีโดยการฝากหรือถอนก่อนแล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 15 วัน) ก่อนวันยื่นวีซ่ารบกวนตรวจสอบ คำนำหน้า ชื่อและนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับหนังสือเดินทาง

สำคัญมาก!! : ห้ามโอนเงินเข้าบัญชีเป็นยอดใหญ่ในครั้งเดียวก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด

กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้นั้น คือ

 • พ่อ-แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้
 • สามี-ภรรยาที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้
 • เพื่อน ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้

กรณีที่มีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมีเอกสารของผู้สนับสนุนดังนี้

 • หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น
 • หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (Bank Certificate) จากธนาคาร ระบุชื่อผู้สนับสนุนและชื่อผู้เดินทางชัดเจน (รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับหนังสือเดินทาง)
 • ฺBank Statement ย้อนหลัง 6 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่ายเป็นภาษาอังกฤษระบุชื่อผู้สนับสนุนและชื่อผู้เดินทางชัดเจน (รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับหนังสือเดินทาง)

*** สถานทูตฯ ไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจำ บัญชีกระแสรายวัน บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน สลากออมสิน ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ ***

3. หลักฐานการทำงาน

 • เจ้าของกิจการ ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD) ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403)
 • เจ้าของกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน ใช้จดหมายชี้แจงการทำงาน และแหล่งที่มาของรายได้ในแต่ละเดือน ว่ามาจากแหล่งไหน เป็นภาษาอังกฤษพร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นต้น
 • พนักงานทั่วไป ใช้หนังสือรับรองการทำงานบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันเริ่มทำงาน พร้อมระบุวันลาและประเทศที่เดินทางทางตามโปรแกรม (กรุณาขอเอกสารภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุล ต้องตรงตามหน้าหนังสือเดินทาง ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตฯ ที่ยื่น)
 • นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกโดยสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (กรุณาขอเอกสารภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุล ต้องตรงตามหน้าหนังสือเดินทาง ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตฯ ที่ยื่น)

4. เอกสารส่วนตัว

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี)
 • ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

5. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดาหรือมารดา

 • หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดาออกโดยอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าหนังสือเดินทางมารดามาด้วย
 • หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาออกโดยอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าหนังสือเดินทางบิดามาด้วย
 • หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับผู้ดูแลและระบุความสัมพันกับเด็กอย่างชัดเจนจากอำเภอต้นสังกัด (1 ใบต่อเด็ก 1 คน เท่านั้น) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าหนังสือเดินทางบิดาและมารดา
 • ในกรณีที่เดินทางพร้อมกันแต่บิดาหรือมารดามีวีซ่าอยู่แล้ว สามารถแสดงหน้าสำเนาหนังสือเดินทางของบิดาหรือมารดาพร้อมกับสำเนาหน้าวีซ่า Schengen ที่ยังมีอายุการใช้งานได้ แนบกับตั๋วเครื่องบินที่สามารถยืนยันได้ว่าไปพร้อมกันจึงจะสามารถยกเว้นหนังสือยินยอมได้

* สำหรับหนังสือยินยอมนั้น ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทางสำนักงานเขต หรืออำเภอ *

 • กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่าและการสลักหลัง โดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
 • กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่าพร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตฯ

** ท่านไม่จำเป็นต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะแบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น **

เอกสารตัวจริงที่ต้องนำติดตัวมาในวันที่ต้องสแกนลายนิ้วมือ

 • บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุต่ากว่า 18 ปี)
 • สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซ่า
 • เวลาการอนุมัติผลวีซ่าจะอยู่ 15 วันทำการ ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของสถานทูตฯ  ในบางกรณีอาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าที่กำหนด
 • ระหว่างพิจารณาไม่สามารถขอนำหนังสือเดินทางออกมาก่อนได้
 • ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าดำเนินการ
 • การพิจารณาผลวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูตฯ LET’S RUN THE WORLD ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาใดๆ ทั้งสิ้น  LET’S RUN THE WORLD เป็นเพียงตัวแทนที่คอยอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็นความจริง หากพบความบิดเบียนทาง LET’S RUN THE WORLD ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่าย ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านทุกกรณี

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *